skip to Main Content

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Avanso mokėjimo ir grąžinimo tvarka

  1. Pacientas, suderinęs su Paslaugų teikėju konsultacijos rezervacijos laiką bei siekdamas užtikrinti numatomą apsilankymą, Pacientas perka, o Paslaugų teikėjas teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių galutinė apimtis ir galutinė kaina nustatoma po tiesioginės Paciento konsultacijos su gydytoju, Paslaugos teikėjo nuostolių prevencijos tikslu dėl personalo darbo krūvio ir darbo grafikų planavimo, priėmimo patalpų (nepriklausomai nuo jų pavadinimo) užimtumo planavimo, kas susiję su atitinkamais jų išlaikymo kaštais ir potencialiais nuostoliais (toliau nuostoliai), sumoka Paslaugų teikėjui nustatyto dydžio avansą nuo preliminarios sumos už numatomas jam teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
  2. Pacientas sumokėdamas avansą patvirtina, kad yra susipažinęs su preliminaria Paslaugų kaina.
  3. Rezervavus konsultacijos laiką Paciento sumokėtas avansas įskaitomas kaip dalies kainos mokėjimas pagal suteikiamos paslaugos įkainį.
  4. Avansas sumokamas per 12 (dvylika) val. nuo sąskaitos pacientui išsiuntimo. Jei per 12 val. nuo sąskaitos pacientui išsiuntimo nesumokamas avansas, konsultacijos rezervavimas atšaukiamas. Pacientas informuojamas apie rezervacijos atšaukimą.
  5. Pacientas turi sumokėti visą likusią kainą už paslaugas sekančiai:

5.1. jei mokama grynais pinigais ar bankine kortele – atvykus į kliniką po paslaugų suteikimo.

5.2. jei mokama bankiniu pavedimu – ne ilgiau kaip per 6 val. po paslaugos suteikimo.

  1. Pacientuipo avanso sumokėjimo dienos, gavus priminimą iš klinikos prieš 12 val. sms žinute, nepranešus apie neatvykimą ir neatvykus, avansu gauta pinigų suma lieka Paslaugų teikėjui.
  1. Pacientas po avanso sumokėjimo dienos, dėl nenumatytų aplinkybių, gali perkelti suplanuotos konsultacijos datą vėlesniam laikotarpiui ne vėliau kaip prieš 24 val. iki apsilankymo datos ir val.
  2. Jeigu Pacientas negali atvykti planuotai konsultacijai, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, (aviakompanijai atšaukus skrydį, liga, šeimos nario ar artimo žmogaus mirtis ar kitos svarbios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti iš anksto planuojant ir rezervuojant apsilankymo laiką) ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus bei informuoja Paslaugos teikėją telefonu ar el. paštu (t.y. vienu iš būdų, kuriuo galima identifikuoti pranešimo gavimo dieną), konsultacijos data gali būti nukeliama vėlesniam, abiejų šalių suderintam laikotarpiui. Pacientui negalint nukelti konsultacijos vėlesniam laikotarpiui, avanso klausimas sprendžiamas Šalių susitarimu.
  3. Jeigu Paslaugų teikėjas po Paciento avanso sumokėjimo dienos atsisako suteikti konsultaciją dėl nenumatytų aplinkybių ir nesant Paciento kaltės, tai Paslaugų teikėjas turi abiem šalim sutarus, perkelti konsultacijos datą ir laiką. Kitu atveju, nesutarus dėl perkėlimo, Paslaugų tiekėjas privalo grąžinti Pacientui visą jo sumokėtą avansą.
Back To Top