skip to Main Content

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Įm.kodas 300079456, Ąžuolyno g. 5A, LT-07196 Vilnius, tel./faksas (8~5) 2460827, el.p. azuolynoklinika@vppc.lt

 

PATVIRTINTA

UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“
direktoriaus pavaduotojos bendriesiems reikalams
2019-03-26 įsakymu Nr. V-14/19

 

UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ (toliau-Ąžuolyno klinika) teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jų standartai ir apmokėjimo tvarka 

 

Ąžuolyno klinikoje teikiamos nemokamos ir mokamos  asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Nemokamos paslaugos – tai paslaugos, kurios yra kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Asmenims, turintiems tinkamai įformintą Asmens sveikatos priežiūros  įstaigoje, turinčioje sutartį su TLK (teritorinėmis ligonių kasomis) šeimos gydytojo arba gydytojo psichiatro siuntimą (psichiatrijos II lygio stacionarinėms paslaugoms pagal TLK-10-AM Tarptautinį Australijos sisteminį ligų sąrašą) ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, stacionarinio gydymo bazinė kaina yra kompensuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, per teritorines ligonių kasas (TLK).

Jei pacientas pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, kurios nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, už jas pacientas sumoka visą paslaugos kainą (kainos nurodytos Ąžuolyno klinikos vadovo patvirtintuose kainynuose). Šiais atvejais paciento pasirinkimas turi būti motyvuotas ir konkrečiai įvardintas, patvirtintas paciento ir gydytojo parašais medicininiuose dokumentuose. Už paslaugą sumokama Ąžuolyno klinikos kasoje, pacientui išduodamas kasos kvitas.

 Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

Asmenims apdraustiems PSD Lietuvoje, nepriklausomai nuo jų pilietybės (į šią kategoriją taip pat patenka Lietuvos Respublikoje laikinai gyvenantys ir dirbantys užsieniečiai;

Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir neatsižvelgiant į tai, ar jie yra apdrausti PSD;

Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijos Konfederacijoje apdraustiems asmenims, turintiems dokumentą, patvirtinantį jų teisę gauti išmokas natūra kompetentingos šalies įstaigos sąskaita (Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą). Tokiems asmenims Lietuvoje suteiktų būtinosios pagalbos paslaugų išlaidas apmoka (kompensuoja) ESDK ar sertifikatą išdavusios šalies sveikatos draudimo įstaiga.

Mokamos stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos  – nekompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto neturintiems galiojančio, teisingai įforminto gydytojo siuntimo, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, patiems prašant arba norint gauti sveikatos priežiūros paslaugas neatskleidžiant asmens tapatybės (LR SAM 2010-03-04 įsakymas Nr. V-178  „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Mokamos stacionarinės  ir ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos, kurių Ąžuolyno klinikai nekompensuoja TLK.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo standartai Ąžuolyno klinikoje:

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo A standartas

Nemokamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo A standartas (toliau- A standartas) – tai stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų pagal indikuotiną profilį teikimas, turint gydytojo siuntimą asmenims apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

 • A Standartą sudaro:
 • Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pagal indikuotiną stacionarinių paslaugų profilį;
 • Registracija hospitalizavimui stacionaro skyriuje pagal sudarytos eilės grafiką;
 • Paciento hospitalizavimas  dvivietėje arba trivietėje palatoje;
 • Gydytojo psichiatro konsultacija;
 • Psichologo konsultacija ir/arba psichologinis ištyrimas;
 • Grupinė ir/arba  individuali psichoterapija;
 • Socialinio darbuotojo konsultacija bei organizacinės paslaugos;
 • Meno terapeuto konsultacija, užsiėmimai;
 • Gydytojų ir kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų bendrosios vizitacijos. Gydytojų konsultacinės komisijos (pagal indikacijas);
 • Slaugos administratorės organizacinės paslaugos;
 • Slaugytojo (-os), slaugytojo (-os) padėjėjo paslaugos;
 • Kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos (esant indikacijoms);
 • Reikalingi tyrimai, medikamentai, priemonės pagal gydymo metodikas;
 • Galimybė kartu su kitų palatų pacientais naudotis bendru televizoriumi tam skirtoje patalpoje;
 • Maitinimas (4 kartus per dieną).

Mokamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo M standartas

Mokamų stacionarinių  asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo M standartas (toliau- M standartas) – tai stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų pagal indikuotiną profilį teikimas, kai pacientas suteiktų paslaugų kainą sumoka pats (kreipiasi be siuntimo ar siuntimas netinkamai įformintas (pvz.: siunčia įstaiga, neturinti teisės siųsti nemokamai paslaugai), nedraustiems asmenims privalomuoju sveikatos draudimu, pacientas pats pageidauja tokių paslaugų, pacientas nori gydytis priklausomybės ligas pagal TLK-10-AM Tarptautinį Australijos sisteminį ligų sąrašą, anoniminės paslaugos atveju. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

M Standartą sudaro:

 • Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pagal indikuotiną stacionarinių paslaugų profilį;
 • Registracija hospitalizavimui stacionaro skyriuje maksimaliai atsižvelgiant į paciento pageidaujamą laiką;
 • Paciento hospitalizavimas dvivietėje arba trivietėje palatoje;
 • Gydytojo psichiatro konsultacija;
 • Psichologo konsultacija ir/arba psichologinis ištyrimas;
 • Grupinė ir/arba individuali psichoterapija;
 • Socialinio darbuotojo konsultacija bei organizacinės paslaugos;
 • Meno terapeuto konsultacija, užsiėmimai;
 • Slaugos administratorės organizacinės paslaugos;
 • Slaugytojo (-os), slaugytojo (-os) padėjėjo (-os) paslaugos;
 • Kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos (pagal indikacijas);
 • Reikalingi tyrimai, medikamentai, priemonės pagal gydymo metodikas;
 • Galimybė kartu su kitų palatų pacientais naudotis bendru televizoriumi tam skirtoje patalpoje;
 • Maitinimas (4 kartus per dieną).

Kaina – pagal patvirtintus Ąžuolyno klinikos vadovo kainynus.

Pacientas stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamą standartą pasirenka pasirašytinai susipažinęs su šių standartų aprašymu. Apie savo apsisprendimą pacientas nurodo pasirašydamas Paciento valios teikiant stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pareiškime, patvirtintame direktoriaus įsakymu.

Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartas

Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartas (toliau- 1 standartas) – tai ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kai pacientas suteiktų paslaugų kainą sumoka pats (šių paslaugų neapmoka TLK).

Standartą Nr. 1 sudaro:

 •  Registracija pas specialistą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas maksimaliai atsižvelgiant į paciento pageidaujamą laiką;
 •  Iki 60 minučių trukmės individuali konsultacija;
 •  Esant medicininėms indikacijoms bei pacientui  pageidaujant, galimybė būti hospitalizuotam „Ąžuolyno klinikos“ stacionaro skyriuje detalesniam ištyrimui, maksimaliai atsižvelgiant į paciento pageidaujamą stacionarizavimo pradžios datą (mokėjimo tvarka, kainos už stacionarines paslaugas nustatomos pagal Ąžuolyno klinikos vadovo nustatytą mokamų paslaugų tvarkos aprašą).
 •  Pacientui pageidaujant, kviečiama gydytojų konsultacinė komisija diagnozei patikslinti (už paslaugą pacientas moka pagal kainyną).

Kaina – pagal Ąžuolyno klinikos vadovo patvirtintus kainynus.

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka

Už pasirinktas paslaugas pacientas privalo sumokėti Ąžuolyno klinikos kasoje, kuri yra registratūroje. Mokėjimą priima administratorė (-ius) pagal direktoriaus nustatytą mokamų paslaugų tvarkos aprašą.

Ąžuolyno klinikoje galima atsiskaityti:

 • grynaisiais pinigais;
 • mokėjimo kortelėmis: Visa Card, Master Card, American Express;
 • pavedimu.
Back To Top