skip to Main Content

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“
direktoriaus pavaduotojos bendriesiems reikalams
2023-07-31 įsakymu Nr. V-12/23

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

Pacientų, besigydančių UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ Ąžuolyno klinikoje (toliau tekste-  Klinika) gydymosi laikotarpiu teises ir pareigas reglamentuoja LR teisės aktai ir šios Vidaus tvarkos taisyklės

 

 1. Paciento teisės:
 2. Pagal galimybes pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją bei sveikatos priežiūros įstaigą.
 3. Pagal galimybes pasirinkti diagnostikos ir gydymo metodus.
 4. Gauti informaciją apie savo sveikatą.
 5. Visa informacija apie paciento buvimą Klinikoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir tolesnį gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia. Konfidenciali informacija gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą bei kitais LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 6. Pacientui paprašius, jo lėšomis gali būti padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų dokumentų kopijos,jei gydytojas nusprendžia, kad paciento būklei tai nepakenks.
 7. Gauti informaciją apie šioje Klinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.
 8. Nutraukti gydymą anksčiau laiko tik pateikus rašytinį paciento ar jo globėjo prašymą.
 9. Pacientas turi teisę kreiptis dėl žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato „Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas”.

 

 1. Paciento pareigos:
 2. Paciento atsivežti drabužiai į stacionaro skyrių turi būti švarūs ir tvarkingi.
 3. Atvykus į Kliniką pinigai, mobilieji telefonai ir vertingi daiktai grąžinami artimiesiems arba atiduodami saugoti psichikos sveikatos slaugytojai. Už paciento daiktus, jo pageidavimu su savimi pasiimtus į stacionaro skyrių, Klinikos administracija neatsako.
 4. Laikytis Klinikos vidaus tvarkos taisyklių ir nustatytos dienotvarkės.
 5. Vykdyti medicinos personalo nurodymus.
 6. Vykdyti gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, padedančius išvengti saugos darbe taisyklių pažeidimų ir apsaugančius paciento sveikatą ir gyvybę gydomojo proceso ir slaugos metu, taip pat priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 7. Pagarbiai elgtis medicinos personalo atžvilgiu.
 8. Netrikdyti kitų pacientų ramybės.
 9. Nedelsiant informuoti gydantį gydytoją arba psichikos sveikatos slaugytoją apie savo atsisakymą vartoti vaistus, atlikti paskirtus tyrimus.
 10. Nedelsiant informuoti medicinos personalą apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, taip pat apie gydymo metodų netoleravimą.
 11. Draudžiama gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti ir vartoti narkotines medžiagas.
 12. Be medicinos personalo leidimo draudžiama pasišalinti iš Klinikos, lankytis kitose Klinikos patalpose, vaikščioti po kitas palatas, užeiti į bet kurią tarnybinę patalpą.
 13. Asmenims, kuriems taikomas I-as gydymo režimas, draudžiama be personalo palydos vaikščioti Klinikos teritorijoje, išeiti iš palatos, bendrauti su kitais pacientais, skolintis daiktus.
 14. Susitikimai su artimaisiais gali vykti tik neprieštaraujant gydančiam gydytojui, pacientų lankymo valandomis.
 15. Pacientams draudžiama naudotis mobiliaisiais ir laidiniais telefonais (išskyrus klinikos personalo nurodytu laiku), kompiuteriais, televizoriais ir elektros prietaisais (arbatinukais).

Telefonais galima pasinaudoti nuo 10.30 val. iki 11 val., nuo 15.30 val. iki 16.30 val. ir nuo 19 val. iki 20 val. Nustatytu laiku negrąžinus telefono personalui, personalas už jį neatsako. Toks įvykis traktuojamas kaip Klinikos vidaus tvarkos pažeidimas.

 1. Pacientams Klinikoje draudžiama su savimi turėti šaunamuosius ginklus, degias ir sprogstamąsias medžiagas, aštrius, smailius (peilius, žirkles, virbalus ir pan.) bei kitus, paciento ir aplinkinių sveikatai ir gyvybei pavojų sukeliančius, daiktus.
 2. Tausoti laikinai pacientui patikėtą turtą.
 3. Atlyginti Klinikai padarytą žalą, kilusią dėl neatsargių ar tyčinių paciento veiksmų, LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. Medicinos personalo pareigos:

 1. Teikti kokybišką medicinę pagalbą.
 2. Informuoti pacientą ar jo globėją apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitą teikiamą pagalbą. Šios informacijos apimtį nustato medicinos darbuotojas, atsižvelgdamas į paciento būklę, vadovaudamasis medicininės etikos reikalavimais.
 3. Informuoti apie šioje klinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.
 4. Informuoti apie paciento teises ir pareigas, klinikos vidaus tvarkos taisykles.
 5. Tirti savo darbo rezultatus, naudoti pažangius gydymo metodus ir tobulinti savo profesines žinias.
 6. Užtikrinti teisę pacientui laisvai pasirinkti medicinos darbuotoją, pagalbos rūšį, gydymo metodą, jeigu atitinkamos paslaugos LR teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos keliose įstaigose.
 7. Be paciento ar jo globėjo raštiško sutikimo, informacijos apie pacientą ir jo sveikatos būklę tretiesiems asmenims neteikti, išskyrus LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 8. Pacientai, kurių gydymas yra finansuojamas PSDF lėšomis, hospitalizuojami griežtai laikantis stacionarinio gydymo indikacijų ir išrašomi sveikatos būklei leidžiant gydymą tęsti ambulatoriškai.

 

IV. Medicinos personalas turi teisę:

 1. Esant pagrįstiems įtarimams dėl narkotinių medžiagų ar alkoholio laikymo, imtis prevencinių priemonių minėtoms medžiagoms pašalinti.
 2. Saugoti pacientų asmens dokumentus, mobiliuosius telefonus, vertingus daiktus.
 3. Apžiūrėti ir patikrinti (prieš tai perspėjus pacientą ir jam pačiam dalyvaujant) paciento turimus daiktus, vaistus, kai turimų daiktų, vaistų galimas panaudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti grėsmę paciento sveikatai ar gyvybei, iškreipti klinikinį ligos vaizdą, sukelti nepageidaujamus pašalinius reiškinius.
 4. Paimti rastus netinkamus naudojimui ar grėsmę keliančius daiktus, vaistus ir saugoti juos tam skirtoje patalpoje kartu su kitais paciento daiktais iki paciento išvykimo iš Klinikos. Tokiu atveju užpildoma forma Paciento vertingų daiktų, pinigų ir dokumentų saugojimo bei grąžinimo pacientui sąrašas.
 5. Neįleisti neblaivių ar kitaip apsvaigusių, taip pat sergančiųjų virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis lankytojų.
 6. Neleisti lankytojams vaikščioti su paltais, striukėmis, lietpalčiais ir pan.
 7. Neįleisti lankytojų, kurie atsiveda (atsineša) gyvūnus.
 8. Dėl pacientų agresyvaus elgesio, grasinimų, kviesti apsaugos darbuotojus ar policiją.
 9. Drausti fotografuoti, filmuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus be administracijos leidimo (vadovaujantis LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 str.).
 10. Atsisakyti teikti medicinines paslaugas, jeigu jos pacientui gali sukelti neigiamas pasekmes arba tai prieštarautų galiojantiems LR teisės aktams ar profesinei etikai, taip pat jeigu pacientas pažeidžia šias Vidaus tvarkos taisykles.
 11. Išvykstant iš Klinikos atlikti prevencinius veiksmus, siekiant nustatyti, ar pacientas nepasisavino laikinai jam patikėto turto.
 12. Pacientui pažeidus Vidaus tvarkos taisykles, Klinikos administracija pasilieka teisę vienašališkai nutraukti anksčiau pasirašytą sutartį. Pinigai, sumokėti už išankstinį gydymą ir paslaugų teikimą, negrąžinami.
 13. Klinikoje gulintiems pacientams registruoti/neregistruoti siuntiniai, pašto korespondencija nepriimama (atskiru atveju tik direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytiniu leidimu patikrinus siuntą, pašto korespondenciją). 

Pacientų išrašymo tvarka

Įprastas išrašymo iš Ąžuolyno klinikos laikas yra iki 12.00 val.

Pacientui pageidaujant ir pateikus raštišką prašymą įstaigos vadovui, išvykimo iš stacionaro skyriaus laikas gali būti pratęstas. Tai suderinama tą dieną, kuomet gydantis gydytojas su pacientu aptaria jo išrašymo iš stacionaro datą.

Už vėlesnio išvykimo iš stacionaro laiką (jei pageidaujama išvykti nuo 12.00 iki 20.00 val. imtinai), pacientas registratūroje sumoka Ąžuolyno klinikos administracijos nustatytą papildomą mokestį.

 

STACIONARO PACIENTŲ LANKYMO LAIKAS*

Darbo dienomis 18:30-19:30

Šeštadienį ir sekmadienį 12:00-13:30 ir 15:30-16:30

 

*Pacientus lankantys asmenys privalo dėvėti apsauginį batų apavą.

*Prieš patekdami į Ąžuolyno klinikos stacionaro skyrių ir išeidami iš jo, lankytojai turi dezinfekuoti rankas.

*Atskiru Ąžuolyno klinikos vadovo sprendimu lankytojai gali būti neįleidžiami.

*Pacientams gali būti perduoti reikalingi daiktai ir maisto produktai.

 

 

Back To Top