skip to Main Content

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Socialiniai ir sveikatos projektai“ yra specializuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – Ąžuolyno klinika) Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiams, kuriems reikalingas stacionarinis ir/ar ambulatorinis gydymas.

UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Sveikatos draudimo įstatymais ir kitais galiojančiais teisės aktais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Steigėjo patvirtintais įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Šių Taisyklių privalo laikytis visi UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ darbuotojai, pacientai, jų atstovai, pacientų lankytojai ir kiti Ąžuolyno klinikos teritorijoje esantys asmenys.

Be šių Taisyklių, UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ direktoriaus įsakymai, Kokybės vadybos sistemos procedūros ir darbo tvarkos.

Šios taisyklės viešai skelbiamos Ąžuolyno klinikos internetiniame puslapyje www.azuolynoklinika.lt.

UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ privalo užtikrinti:

 • kokybišką, prieinamą ir priimtiną asmens sveikatos priežiūrą;
 • LR įstatymų nustatytas pacientų teises;
 • medicininės ir finansinės dokumentacijos valdymą pagal teisės aktų reikalavimus.

UAB “Socialiniai ir sveikatos projektai”, kodas 300079456 (toliau – Ąžuolyno klinika) asmens sveikatos  priežiūros LICENCIJA Nr. 3228, išduota 2009-01-28.

Ąžuolyno klinikoje teikiamos paslaugos:

antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros:

psichiatrijos II, priklausomybės ligų psichiatrijos II

antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos:

psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos

ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – psichoterapijos

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – psichikos sveikatos priežiūros

bendrosios asmens sveikatos priežiūros – psichikos sveikatos slaugos

Ąžuolyno klinikos adresas: Ąžuolyno g. 5A, LT-07196 Vilnius.

Ryšio priemonės:

Registratūra: (8 5) 246 0827, mob. tel. 8 699  55 656, faksas (8 5)  246 0827

Stacionaro skyrius: Med. postas: (8 5)  213 5910, mob. tel. 8 652  63 676

Elektroninis paštas: azuolynoklinika@vppc.lt

Interneto svetainė www.azuolynoklinika.lt

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Sveikatos priežiūros įstaiga – įstaiga įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas.

Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu. Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, taip pat laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantys kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, jeigu jie teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai (toliau – draudžiamieji).

Apsidraudusiam žmogui yra teikiama ne tik būtinoji medicinos pagalba, bet ir visos teisės aktais nustatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu, už medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą) jis turi mokėti pats (pagal nustatytus bazinius paslaugų dydžius).

II. UAB „SOCIALINIAI IR SVEIKATOS PROJEKTAI“ SKYRIAUS DARBO LAIKAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei sveikatos apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais darbuotojų darbo ir poilsio laiką, UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ nustatyta darbo ir poilsio laiko tvarka.

Administracijos darbo laikas: pirmadieniais-penktadieniais nuo 8 val. iki 16.30 val. su dviem poilsio dienomis šeštadienį ir sekmadienį. Administracijos darbuotojai dirba 40 valandų per savaitę.

Sveikatos priežiūros specialistai dirba 38 valandas per savaitę pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Darbo dienų savaitė nustatoma įstatymų nustatyta tvarka.

Registratūros darbo laikas pirmadieniais-penktadieniais nuo 8 val. iki 20 val. Pacientai stacionariniam gydymui, sveikatos priežiūros specialisto konsultacijai (psichiatro, priklausomybių psichiatro, psichologo, socialinio darbuotojo) registruojami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 20 val. tel. (8 5)  246 0827, mob. tel. 8 699  55 656

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams teikiamos nuo 8.00 val. iki 20.00 val. darbo dienomis (informacija ir registracija tel. (8 5) 246 0827, mob. tel. 8 699  55 656).

Ąžuolyno klinikos stacionaro, skubios pagalbos-priėmimo skyrius dirba ištisą parą be poilsio dienų.

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, JŲ TEIKIMO TVARKA

Nemokamai teikiama:

 • būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis ūmių klinikinių būklių ir skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr.V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” ( ir su vėlesniais pakeitimais).
 • planinės stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos sutartyje su teritorinėmis ligonių kasomis Lietuvos gyventojams, apdraustiesiems sveikatos draudimu ir turintiems siuntimus antrinio lygio stacionarinei paslaugai gauti. Siuntimas turi būti išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymu Nr. V-636.

Mokamų stacionarinių  asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo M standartas (toliau – M standartas) – tai stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų pagal indikuotiną profilį teikimas, kai pacientas suteiktų paslaugų kainą sumoka pats (nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kreipiasi be siuntimo,  pacientas pats pageidauja tokių paslaugų, anoniminės paslaugos atveju ir kt.).

Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartas

Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 1 standartas (toliau- 1 standartas) – tai ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kai pacientas suteiktų paslaugų kainą sumoka pats.

IV. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĄŽUOLYNO KLINIKĄ AMBULATORINIAM GYDYMUI TVARKA

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Ąžuolyno klinikoje adresu Ąžuolyno g. 5A, Vilnius.

Pacientai kreipiasi į Ąžuolyno kliniką savo laisvu apsisprendimu.

Dėl ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų registruojama Ąžuolyno klinikos registratūroje pacientams kreipiantis telefonu arba atvykus į įstaigą. Pacientą užregistravus, jam išduodamas registravimo talonas, nurodant apsilankymo datą ir tikslų priėmimo laiką.

Kiekvienam pacientui užvedama ambulatorinė asmens sveikatos istorija (Forma Nr. 025/a), apie jo kreipimąsi pažymima registracijos žurnale.

Pacientams, kuriems dėl sveikatos būklės vykdoma stebėsena (SAM 2014-02-28 įsakymas Nr. V-288), paslaugos teikiamos pagal šiame įsakyme nustatytus reikalavimus.

V. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĄŽUOLYNO KLINIKĄ STACIONARIAM GYDYMUI TVARKA

Stacionarinės paslaugos teikiamos Ąžuolyno klinikos stacionaro skyriuje adresu Ąžuolyno g. 5A, Vilniuje.

Stacionariniam gydymui priimami pacientai, turintys psichikos sveikatos centrų ar pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų psichiatrų arba bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų siuntimus (Forma Nr.027/a) antrinio lygio stacionarinio gydymo paslaugoms. Esant indikacijoms, pacientų konsultacijos ir jų hospitalizavimas į stacionarą vyksta vadovaujantis Ąžuolyno klinikos kokybės vadybos sistemos  reglamentais ir procedūromis: „Pacientų priėmimo, gydymo ir išrašymo reglamentas“, „Pacientų priėmimo tvarka“ ir „Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka“.

Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje pacientas turi pateikti pasą ar kitą jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atvykę su siuntimu – Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a). Asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse, savo draustumui įrodyti pateikia Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir būtinus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

Be siuntimo hospitalizuojami pacientai, esant būtinosios medicinos pagalbos indikacijoms. Budintis gydytojas apžiūri pacientą ir sprendžia ar reikalingas gydymas stacionare. Ginčytinais atvejais, šį klausimą sprendžia gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK).

Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje įvertinama asmens higiena, esant reikalui atliekamas paciento švarinimas, jis perrengiamas klinikos drabužiais ir avalyne. Pacientui pageidaujant ir medicinos personalui leidus, pacientai persirengia asmeniniais drabužiais, persiauna asmenine avalyne. Drabužiai ir avalynė turi būti švarūs ir tvarkingi. Pacientui rekomenduojama turėti asmens higienos priemones (dantų šepetėlį, pastą, šukas ir kt.)

Kiekvienam pacientui užvedama gydymo stacionare ligos istorija (Forma Nr. 003/a, Forma Nr. 001/a), apie jo kreipimąsi pažymima registracijos žurnale.

VI. PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

Pacientai, gydomi Ąžuolyno klinikos stacionaro skyriuje, nustatytu laiku gali būti lankomi jų artimųjų.

Pacientų kasdienio lankymo laikas:
rytinis – nuo 10 iki 12 val;
vakarinis – nuo 17 iki 20 val.

Tik pats į Ąžuolyno kliniką hospitalizuotas psichikos ir elgesio sutrikimų turintis pacientas, išskyrus įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytais atvejais, turi teisę spręsti, kas jį gali lankyti ligoninėje (skyriuje). Lankytojas negali patekti į Ąžuolyno klinikos stacionaro skyrių, jei pacientas nenurodė lankytojo asmens duomenų (vardo ir pavardės) medicinos dokumentuose ar rašytiniame sutikime dėl privataus gyvenimo neliečiamumo atskleidimo. Lankytojas, kuris nėra įrašytas paciento medicinos dokumentuose ar rašytiniame sutikime, teikia Ąžuolyno klinikai prašymą dėl pasimatymo su pacientu. Paciento lankymas galimas tik raštu sutikimus pacientui ir Ąžuolyno klinikai leidus įstatymo ar šių Taisyklių nustatyta tvarka. Paciento atstovas pagal įstatymą arba pagal pavedimą, ar asmuo, kuris teikia pacientui pagalbą pagal pagalbos priimti sprendimus sutartį, gali lankyti pacientą, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus ir dėl to nepavyksta gauti paciento sutikimo, jei pacientas ir nenurodė lankytojo asmens duomenų (vardo ir pavardės) medicinos dokumentuose ar rašytiniame sutikime dėl privataus gyvenimo neliečiamumo atskleidimo.

Hospitalizuoto psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisės (susitikti su lankytoju, gauti daiktus ir t.t.) gali būti ribojamos, jeigu kyla reali grėsmė, kad psichikos ir elgesio sutrikimų turintis pacientas savo veiksmais gali padaryti esminės žalos savo ir (ar) aplinkinių sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisių ribojimai įrašomi į medicinos dokumentus, nurodant jų taikymo trukmę, kuri nustatoma atsižvelgiant į psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento psichikos būklę.

Pacientui Ąžuolyno klinikoje neleidžiama su savimi turėti daiktų, kuriais galima padaryti žalos kitų asmenų sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui, kuriuos naudojant galima daryti teisės pažeidimus, pakenkti psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento psichikos būklei arba jo turtiniams ir kitiems teisėtiems interesams. Ąžuolyno klinikoje gulintiems pacientams registruoti/neregistruoti siuntiniai, pašto korespondencija nepriimama (atskiru atveju tik direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytiniu leidimu patikrinus siuntą, pašto korespondenciją).

Lankymai atskirais atvejais gali būti ribojami pacientams, besigydantiems dėl priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

Lankytojai turi:

 • laikytis nustatytos pacientų lankymo tvarkos ir laiko;
 • nepažeisti kitų pacientų, asmenų ir medicinos personalo teisių;
 • nenešti alkoholinių gėrimų, svaigalų ir nerekomenduojamų maisto produktų.

Medicinos personalas turi teisę patikrinti lankytojų atneštus maisto produktus ir teikti patarimus dėl jų vartojimo.

Lankytojai, kurie yra neblaivūs arba netinkamai elgiasi, gali būti išprašyti iš skyriaus.

Ąžuolyno klinikos dienotvarkė yra skelbiama stacionaro skyriuje, palatose ir įteikiama pacientą palydintiems asmenims (artimiesiems).

VII. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS IR IŠRAŠYMO TVARKA

Pacientas siunčiamas (perkeliamas) į kitą gydymo įstaigą tais atvejais, kai yra reikalingas specializuotos būtinosios pagalbos suteikimas.

Paciento siuntimo (perkėlimo) į kitą įstaigą klausimus sprendžia klinikos vedėja, derindama su įstaigos vadovu.

Pacientai iš Ąžuolyno klinikos stacionaro išrašomi:

 • įvykdžius gydymo planą siunčiami tęsti gydymą ambulatoriškai;
 • perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;
 • už grubius Ąžuolyno klinikos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

Pacientui apie jo išrašymą į namus ar perkeliant į kitą gydymo įstaigą, turi būti pranešta prieš 24 val. Tai negalioja tais atvejais, kai pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą skubia tvarka dėl specializuotos skubios būtinosios pagalbos suteikimo.

Įprastas išsirašymo iš Ąžuolyno klinikos laikas yra iki 12.00 val. Pacientui pageidaujant ir pateikus raštišką prašymą įstaigos vadovui, išvykimo iš stacionaro skyriaus laikas gali būti pratęstas. Tai suderinama tą dieną, kuomet gydantis gydytojas su pacientu aptaria jo išsirašymo iš stacionaro datą.

Paciento dokumentai (išrašas F-027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos, receptai) turi būti sutvarkyti iki 12 val. išrašymo ar perkėlimo dieną.

VIII. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 Pacientų, besigydančių „Ąžuolyno klinikoje“, teises ir pareigas reglamentuoja LR teisės aktai ir įstaigos Vidaus tvarka:

I. Paciento teisės:

 1. Pagal galimybes pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją bei sveikatos priežiūros įstaigą.
 2. Pagal galimybes pasirinkti diagnostikos ir gydymo metodus.
 3. Gauti informaciją apie savo sveikatą.
 4. Visa informacija apie paciento buvimą klinikoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir tolesnį gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia. Konfidenciali informacija gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą bei kitais LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 5. Pacientui paprašius, jo lėšomis gali būti padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų dokumentų kopijos.
 6. Gauti informaciją apie šioje klinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.
 7. Nutraukti gydymą anksčiau laiko tik pateikus rašytinį paciento ar jo globėjo prašymą.
 8. Pacientas turi teisę dėl žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato „Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas”.

II. Paciento pareigos:

 1. Laikytis klinikos vidaus tvarkos taisyklių ir nustatytos dienotvarkės.
 2. Vykdyti medicinos personalo nurodymus.
 3. Pagarbiai elgtis medicinos personalo atžvilgiu.
 4. Vykdyti gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, padedančius išvengti saugos darbe taisyklių pažeidimų ir apsaugančius paciento sveikatą ir gyvybę gydomojo proceso ir slaugos metu, taip pat priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 5. Nedelsiant informuoti gydantį gydytoją arba bendrosios praktikos slaugytoją apie savo atsisakymą vartoti vaistus, atlikti tyrimus.
 6. Nedelsiant informuoti medicinos personalą apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, taip pat apie gydymo metodų netoleravimą.
 7. Pacientai, kurių gydymas yra finansuojamas PSDF lėšomis, hospitalizuojami griežtai laikantis stacionarinio gydymo indikacijų ir išrašomi sveikatos būklei leidžiant gydymą tęsti ambulatoriškai.
 8. Draudžiama gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti ir vartoti narkotines medžiagas.
 9. Be medicinos personalo leidimo draudžiama pasišalinti iš klinikos, lankytis kitose klinikos patalpose, vaikščioti po kitas palatas, užeiti į bet kurią tarnybinę patalpą.
 10. Asmenims, kuriems taikomas I-as gydymo režimas, draudžiama be personalo palydos vaikščioti klinikos teritorijoje, išeiti iš palatos, bendrauti su kitais pacientais, skolintis daiktus.
 11. Susitikimai su artimaisiais gali vykti tik neprieštaraujant gydančiam gydytojui ir pacientų lankymo valandomis.
 12. Atvykus į kliniką pinigai, mobilieji telefonai ir vertingi daiktai grąžinami artimiesiems arba atiduodami saugoti slaugytojai. Pacientams draudžiama naudotis mobiliaisiais ir laidiniais telefonais (išskyrus medicinos personalo nurodytu laiku), kompiuteriais, televizoriais ir elektros prietaisais (arbatinukais).
 13. Pacientams klinikoje draudžiama su savimi turėti šaunamuosius ginklus, degias ir sprogstamąsias medžiagas, aštrius, smailius (peilius, žirkles, virbalus ir pan.) bei kitus, paciento ir aplinkinių sveikatai ir gyvybei pavojų sukeliančius, daiktus.
 14. Atlyginti klinikai padarytą žalą, kilusią dėl neatsargių ar tyčinių paciento veiksmų, LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 15. Tausoti laikinai pacientui patikėtą turtą.
 16. Vadovaujantis LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 straipsniu įstaigoje draudžiama fotografuoti, filmuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus be administracijos leidimo.

(Pacientų teisės ir pareigos nurodytos LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562)

3 straipsnis. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

 1. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.
 3. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

 4 straipsnis. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą

 1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.
 2. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
 3. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
 4. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
 5. Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija.    

5 straipsnis. Teisė į informaciją

 1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
 2. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
 4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 5. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai parašu. Kai pacientas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš sveikatos priežiūros įstaigos ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas paciento medicinos dokumentuose arba jeigu paciento atstovas sveikatos priežiūros įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį šiame ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus.
 6. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.

12 straipsnis. Paciento pareigos

 1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
 2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.
 3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
 4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
 5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
 6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
 7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
 8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
 9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
 10. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas.
 11. Įstaigos patalpose nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.
 12. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

13 straipsnis. Teisė į žalos atlyginimą

Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta šio įstatymo V skyriuje, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

23 straipsnis. Teisė skųstis 

 1. Šis straipsnis nustato pacientų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.
 2. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis šiame įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.
 3. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
 4. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 5. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 6. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.
 7. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
 8. Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.
 9. Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

IX. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ  PROTEZŲ, DOKUMENTŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

Pacientams nerekomenduojama į ligoninę atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau – vertingų daiktų).

Atvykus į Ąžuolyno klinikos stacionaro skyrių, pacientas gali savo vertingus daiktus, pinigus, dokumentus perduoti personalui saugojimui. Slaugytoja užpildo ligonio dokumentų ir vertingų daiktų sąrašą (toliau  – Sąrašas) (1 egz.). Pacientas jį perskaitęs – pasirašo. Pacientui atiduodama Sąrašo kopija, o Sąrašo originalą pasilieka slaugytoja.

Vertingi daiktai kartu su Sąrašu perduodami vyr. slaugos administratorei saugojimui. Vertingi daiktai ir dokumentai saugomi direktoriaus pavaduotojos slaugai kabinete esančiame seife.

Išsirašant iš stacionaro skyriaus, pacientas arba jo įgaliotas asmuo kreipiasi į vyr. slaugos administratorę ir atsiima saugotus daiktus. Apie saugomų daiktų gavimą, pacientas ar jo įgaliotas asmuo pažymi pasirašydamas Sąraše.

Pacientui esant be sąmonės ar šoko būsenoje, vertybes, pinigus, dokumentus paima slaugytoja, dalyvaujant gydytojui, pildo Sąrašą.

Už paciento brangius daiktus, pinigus ir dokumentus, neatiduotus saugojimui, Ąžuolyno klinikos  personalas neatsako.

Pacientui išvykus iš Ąžuolyno klinikos stacionaro skyriaus, Sąrašas įklijuojamas į ligos istoriją.

X. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

Vadovaujantis Paciento valios teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pareiškimu (toliau – pareiškimas), informacija apie paciento būklę teikiama jam pačiam ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims ir (arba) atstovams pagal įstatymą arba atstovams pagal pavedimą.

Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus.

Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.

Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima gydymo stacionare ligos istorijoje (F Nr. 003/a, F Nr.025/a).

XI. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

Asmens gydymo stacionare ligos istorija yra Ąžuolyno klinikos dokumentas ir yra saugomas jo archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išsinešti.

Informaciją apie buvusių ir esamų pacientų sveikatos būklę, juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Ąžuolyno klinikos administracija.

XII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ SPRENDIMO TVARKA

Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis šiame įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.

Skundus pacientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali pateikti raštu arba žodžiu skyriaus vedėjui, administracijos atstovui.

Skundą žodžiu gavęs asmuo, sprendžia iš karto, aptardamas su pareiškėju abiems pusėms priimtinus problemos sprendimo būdus ir informuodamas jį apie priemones ir terminus nurodytiems trūkumams pašalinti.

Skundai raštu nagrinėjami, jei yra pasirašyti, jei yra nurodytas vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti. Jei skundą pateikia paciento atstovas – nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, pateikiamas atstovavimą liudijantis dokumentas. Neįskaitomi, šioje dalyje  nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

Jei skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

Ąžuolyno klinika, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

XIII. BENDROSIOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

Darbuotojas darbo vietoje privalo laikytis darbų saugos, gaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, nustatytų Įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijose ir kituose lokaliniuose teisės aktuose.

Įstaigos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

Darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą, dėvėti asmeninias apsaugos priemones.

Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

Įstaigos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

Įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose ir Ąžuolyno klinikos Asmens duomenų tvarkymo politikoje.

Patalpos, kur galima rizika pacientų saugai yra pažymėtos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytais ženklais. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad pacientai ir lankytojai  į šias patalpas nepatektų be lydinčio personalo ar gydytojo leidimo.

Ąžuolyno klinikos patalpose, gerai matomoje vietoje yra priemonės, reikalingos pirmajai pagalbai suteikti, priminės gaisro gesinimo priemonės bei evakavimo ženklai. Įstaigos administracija ir aptarnaujantis personalas esant būtinybei privalo imtis būtinų pirmosios pagalbos, gaisrų gesinimo ir pacientų evakavimo priemonių ir pasirūpinti, kad būtų užmegsti būtini ryšiai su išorės tarnybomis, ypač tomis, kurios teikia pirmąją ar skubią medicinos pagalbą, atlieka gelbėjimo darbus ir gesina gaisrus.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Ąžuolyno klinikos el. svetainėje adresu www.azuolynoklinika.lt ir (ar) informaciniuose aplankuose.

Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Ąžuolyno klinikos darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.

Back To Top